Valeri Zamulin BLOGI

share

E-portfolio

Sissejuhatus

Informaatika on justkui digitaalne maagia, mis muudab arusaamatud andmehulgad väärtuslikuks informatsiooniks. See on teadus, mis ei seisne ainult koodide kirjutamisest või süsteemide ehitamisest, vaid ka sellest, kuidas me neid teadmisi igapäevaselt kasutame ja edasi anname. Minu teekond informaatika didaktika magistriõppes on olnud avastusteretk, kuidas seda “maagiat” teistele õpetada.

Informaatika didaktika – õpetamise kunst ja teadus

Informaatika didaktika ei ole lihtsalt õpetamisnõuanded; see on süstemaatiline lähenemine sellele, kuidas me informaatikat õpetame. See hõlmab kõike alates sellest, milliseid põhioskusi peaksime õpilastele edasi andma, kuni selleni, kuidas arendada nende probleemilahendusoskusi ja digitaalset kirjaoskust.

Eesmärgid – mida me tahame saavutada

Meie eesmärk pole mitte ainult anda õpilastele tehnilisi teadmisi, vaid ka kasvatada neis loogilist mõtlemist ja võimet digitaalses maailmas orienteeruda. Soovime, et nad mõistaksid arvutite tööpõhimõtteid ja oskaksid neid teadmisi igapäevaselt rakendada.

Õppemeetodid – kuidas me õpetame

Kasutame mitmesuguseid õppemeetodeid, alates loengutest ja praktikumidest kuni projektõppe ja rühmatöödeni. IKT-vahendite kasutamine on meie õpetamisstrateegia lahutamatu osa.

Hindamine – kuidas me edu mõõdame

Hindamine põhineb selles, kui hästi õpilased saavutavad oodatavaid õpitulemusi – teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mida nad peaksid kursuse lõpuks omama. David Merrill’i väljatöötatud põhiprintsiibid aitavad meil luua tõhusa õppekeskkonna (Loob, mõistab, rakendab, teab). Need hõlmavad ülesandekeskset õppimist ja aktiveerimist varasemate teadmiste põhjal.

Ainekava koostamine – kuidas me plaanime

Ainekava koostamisel lähtume riiklikust õppekavast ja tagame, et eesmärgid, õpitulemused ja hindamiskriteeriumid oleksid omavahel kooskõlas.

Ainetevaheline lõiming – kuidas me erinevaid aineid ühendame:

Me usume, et erinevate ainetega lõimimine aitab parandada arusaamist ja siduda teadmisi reaalse eluga. Näiteks matemaatika, loodusteaduste, keeleõpetuse ja sotsiaalainetega lõimimine rikastab informaatika õpet.

Kokkuvõte:

Meie grupiprojekt “Reisipäevik” on suurepärane näide sellest, kuidas erinevaid valdkondi saab ühendada. Projekt on nähtav meie veebilehel, kutsun teid seda uurima ja avastama, kuidas informaatika võib sillutada teed uutele ja põnevatele õppimisviisidele.

Leave a Reply

Discover more from Valeri Zamulin

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading